Šest kroků, pomocí nichž dokáží CIO zvládnout rychlý nástup aplikací, které transformují jejich podnik

Zveřejněno 26/06/2020 by aafra@vmware.com

Podniky prochází obdobím rychlého zavádění nových aplikací. Bez ohledu na odvětví nebo cílovou skupinu, postavení podniku ovlivňuje jeho schopnost rychle zavádět modernizované aplikace a služby, které mu umožní odlišit se od konkurence a nabídnout lepší uživatelskou zkušenost. Podle predikcí vznikne v letech 2008-2023 větší počet aplikací než za předchozí čtyři desetiletí.

Podniky proto hledají optimální využití cloudových technologií, které jim umožní provozovat aplikace, které potřebují ke své transformaci a dosažení strategických cílů. To znamená budovat multicloud – zavádět různá cloudová prostředí, která splní nároky všech aplikací. IT ve většině podniků provozuje různorodé historické aplikace a zároveň zavádí nové nativně cloudové aplikační architektury. Výsledkem je směsice veřejných, privátních, hybridních a lokálních platforem, jak ukazuje globální průzkum zveřejněný společností VMware. Šedesát procent podniků aktivně pracuje na přechodu do veřejného cloudu a téměř polovina (45 %) je za polovinou migrace.  Lokální prostředí nadále tvoří základ hybridního cloudu, kdy polovina (49 %) aplikací bude ještě za tři roky stále běžet v datovém centru. A většina podniků bude i nadále preferovat hybridní cloud, protože nechce stát před volbou buď-anebo.

Udržet tempo vyžaduje uplatňování nových způsobů budování, správy, provozu a zabezpečení celého souboru aplikací. Dvě třetiny (67 %) oslovených podniků z toho důvodu již kontejnerizovaly aplikace kvůli zajištění jejich lepší dostupnosti a zvýšení produktivity vývojářů.

Akcelerace před retardérem?

Při snaze posilovat svoji schopnost modernizovat aplikace podniky naráží na řadu problémů. Čtyři hlavní překážky, které stojí v cestě migraci, jsou podle studie bezpečnost, nedostatek kvalifikovaných pracovníků, provozní rizika a složitost refaktorování.

Co se bezpečnosti týče, aplikace již nejsou statické, ukryté v hloubi podnikové sítě za firewallem. Aplikace i data se neustále přesouvají mezi cloudovými prostředími – privátními, veřejnými a hybridními. Jejich ochrana je při použití tradičních metod takřka nemožná. Už jen základní kyberhygienické návyky, jako je aplikování oprav bezpečnostních chyb a aktualizací, se stává nesmírně časově náročné. Dramaticky tím vzrůstá pravděpodobnost úspěšného úroku a jeho devastujících účinků.

Další problém je nedostatek pracovníků s potřebnou kvalifikací a související provozní rizika. Rozvoj prostředí potřebných k provozu těchto aplikací staví podniky před nutnost zvýšení kvalifikace stávajících pracovníků, nebo náboru nových. Problém je, že na trhu práce panuje nedostatek pracovních sil, a to jak pro školení, tak pro nábor. V důsledku toho podnikům chybí potřebné dovednosti a stoupá riziko vzniku izolovaných ostrovů, podobně jako tradiční IT ochromila nutnost postavit samostatné týmy pro různé systémy. Hrozí tedy nová éra různorodých, vzájemně neprovázaných funkcí. Tentokrát však v cloudu.

K tomu se připojují problémy se zaváděním provozu a infrastruktury, se kterou nejsou pracovníci dobře obeznámeni. Bez potřebných dovedností k jejich obsluze existuje velmi reálná možnost, že nebudou tato prostředí využívána efektivně kvůli nekonzistentnosti provozu v datových centrech a cloudu. To ztíží dosažení přínosů v oblasti bezpečnosti, kontroly, přenositelnosti a spolupráce a ve výsledku bude znamenat promarněné investice, podkopání snah o zavádění důležitých aplikací a služeb a zhoršení celkové uživatelské zkušenosti.

Čtvrtým problémem je nutnost refaktorování aplikací. Ve snaze rychle zavést požadované aplikace podniky mohou vynaložit značné úsilí, finance a prostředky na jejich úpravu pro běh na určité platformě, avšak bez jakékoli záruky, že budou fungovat potřebným způsobem. Hromadný přesun do cloudu není vždy nutný ani žádoucí.

To jsou hlavní překážky, které podnikům brání úspěšně zvládnout boom aplikací. Jak se tedy může CIO s těmito překážkami vypořádat a zajistit, že podnik bude schopen budovat, spravovat, připojovat a za všech okolností chránit libovolnou aplikaci v libovolném cloudu a na libovolném zařízení?

Šest kroků, jak stavět, provozovat, spravovat a chránit aplikace

Existuje šest základních kroků, které jsou zapotřebí k vytvoření ideálního prostředí pro úspěšný rozvoj aplikací.

  1. Zcela bezpečné – bez ohledu na to, kde je aplikace nasazená, zda ve veřejném nebo privátním cloudu nebo lokálním prostředí, musí být za všech okolností inherentně bezpečná a chráněná. Ve světě, kde aplikace a data existují stejnou měrou vně jako uvnitř podnikové sítě, to vyžaduje nový přístup k zabezpečení – zabudovaný uvnitř, nikoli dodaný zvenčí. Moderní zabezpečení vyžaduje, aby se investice posunuly od snahy za každou cenu zabránit napadení směrem k integraci zabezpečení do všeho – aplikací, sítě a všech ostatních prvků, které jsou připojené a přenáší data. Toho všeho lze dosáhnout pouze softwarově. Nejde přitom v první řadě o aplikace samotné, ale o pravidla, která se na ně vztahují. Bude-li každý prvek aplikace, sítě a dat splňovat pravidla, stačí už jen jediná změna, která zajistí, že vše bude stále vyhovující a aktualizované – tedy výrazné zlepšení oproti nutnosti ošetřovat každou aplikaci zvlášť.
  2. Konzistentní správa aplikací bez ohledu na to, kde jsou implementované . Aby se IT zbavilo potřeby specifických dovedností, musí být schopné spravovat aplikace v různých typech cloudu, od privátního v datovém centru přes veřejné služby po cloud na okraji sítě. Aby bylo možné spravovat aplikace a jejich prostředí konzistentním způsobem, je nutná flexibilita, efektivita a automatizace. To předpokládá nástroje zajišťující přehled, kontrolu, automatizaci, bezpečnost a celkové řízení provozu systémů a aplikací v různých typech cloudových prostředí. Jedině tak může podnik začít přenášet aplikace do cloudu na základě obchodních potřeb, nikoli na základě aktuálních schopností.
  3. Zajištění přenositelnosti aplikací mezi cloudy bez refaktorování. 25 % respondentů to označuje za překážky naplnění cílů migrace. Existuje však celá řada způsobů, jak přenášet aplikace mezi vývojovými platformami bez nákladného refaktorování – od replatformingu přes zavedení vícevrstvého přístupu, kdy je aplikace rozdělena na části (např. s front-endem ve veřejném cloudu a daty v lokálním prostředí), po budování nativně cloudových aplikací zcela nově nebo nasazení jejich SaaS verze. Klíčová při tom všem je konzistentnost provozu a infrastruktury.
  4. Jeden soubor nástrojů pro jeden soubor prostředí – ruku v ruce s konzistentností jde vybavenost jednotnou sadou nástrojů na společné platformě pro budování a správu celého portfolia aplikací ve všech prostředích. To odstraňuje jednak nutnost specializovaných týmů pro jednotlivé dodavatele, jednak komplexitu – a poskytuje potřebný ucelený přehled.
  5. Podpora spolupráce mezi vývojem a provozem – Vývojáři potřebují přístup k nástrojům a prostředím, která jim usnadní práci. Provozní týmy hledají přímočarý způsob správy – průběžné změny pro ně jsou noční můrou. Existuje však riziko, že nebudou-li moci provoz a vývoj spolupracovat, vývoj si pořídí prostředky mimo struktury podnikového IT, což může zvýšit bezpečnostní rizika. To byl problém vždy. Ale v dnešní situaci, kdy na aplikacích závisí obchodní úspěch, je hladká spolupráce mezi vývojem a provoz naprosto zásadní. Podnik musí vývojářům poskytnout, co potřebují, a zároveň zajistit, že provoz dokáže vše efektivně řídit v rámci firemních pravidel a zákonných povinností.
  6. Vybavit vývojáře prostředky pro vývoj a nasazování aplikací v libovolném cloudu – doby, kdy vývoj a testování aplikace trvalo šest měsíců, jsou dávno pryč. Uživatelé chtějí dostat požadované funkce a služby rychle a tempo vývoje a poskytování příslušných aplikací se tomu musí přizpůsobit. K tomu vývojáři potřebují jednotnou platformu, aby mohli stavět aplikace kdekoli a nasazovat je v libovolných prostředích, přičemž se musí řídit jediným kritériem – zda bude naplněn daný záměr. Budoucností vývoje aplikací jsou kontejnery, které zvyšují efektivitu IT i práce vývojářů a urychlují vývoj a zavádění aplikací podle obchodních potřeb. Kubernetes je jednoznačně preferovaná platforma poskytující flexibilní rámec webových serverů pro cloudové aplikace. Zásadní však je, že je vhodná pro vývojáře a jejich stávající dovednosti – 81 % respondentů si přeje, aby provoz IT poskytoval platformu Kubernetes v podobě připravené pro vývoj, včetně klastrové infrastruktury a řízení životního cyklu. Stručně řečeno, jedná se o demokratizaci Kubernetes.

Všemi těmito kroky se prolíná jedno společné téma – konzistentnost. Konzistentnost správy, konzistentnost provozu, konzistentnost infrastruktury. Bude-li zajištěna, bude podnik moci užívat aplikace, jaké potřebuje, a to v prostředích, která nejlépe splňují jeho požadavky. To znamená mít digitální cloudový základ, který zajistí konzistentní provoz, kontrolu, přenositelnost a spolupráci v rámci hybridu tvořeného privátními cloudy, veřejnými cloudy a lokálními platformami. Takový, který umožní vývojářům využívat nejnovější vývojové metodiky a kontejnerové technologie ke zkrácení doby nutné k produkčnímu nasazení. Stručně řečeno, hybridní cloud. Dvě třetiny dotázaných pracovníků IT chtějí rozšířit datacentrové nástroje a procesy do veřejného cloudu namísto přenesení nástrojů pro řízení cloudu do datového centra.

Podniky jsou si vědomy, že musí překonat závažné překážky, které s sebou boom aplikací nese, chtějí-li realizovat potenciální přínosy moderních aplikací a poskytovat zákazníkům kvalitnější zkušenost. Ke zvládání různorodých prostředí potřebují hybridní cloud jako jediný, sjednocující a konzistentní způsob provozu a správy aplikací a infrastruktury.


Kategorie: Novinky a hlavní zprávy

Tagy: , ,

Související články

Zveřejněno 30/10/2019 by vmwareczechrepublic

Jak na dnešním přeplněném trhu…

Přístup ke znalostem a zkušenostem potřebným k zavedení správných cloudových prostředí mohou podniky získat díky spolupráci s poskytovateli služeb a dalšími partnery.

Zveřejněno 18/06/2020 by aafra@vmware.com

Zajištění hmatatelných obchodních výhod pomocí řešení VMware Cloud Foundation

Autor blogu: Nick Cross, viceprezident pro SDDC v oblasti EMEA  Poptávka po lepších, rychlejších a výkonnějších službách způsobuje explozivní nárůst počtu aplikací. Do té míry, že počet aplikací vytvořených v období pěti let, které skončí v roce 2023, převýší počet aplikací vytvořených během předchozích čtyř desetiletí. Ještě více než kdykoli dříve pozorujeme, že organizace rychle zavádějí nové služby s cílem uspokojit vyvíjející se […]

Zveřejněno 04/06/2019 by vmwareczechrepublic

Edge computing, IoT a digitální základy na okraji sítě

Společnost VMware na Mobile World Congress 2019 představila kompletní soubor softwarových řešení pro okrajová zařízení, který zákazníkům umožní jednak taková zařízení spravovat, jednak vytvořit bezpečný základ pro inteligentní vyhodnocování dat z IoT.

Komentáře

Zatím žádné komentáře

Add a comment

Your email address will not be published.

This site uses cookies to improve the user experience. By using this site you agree to the privacy policy