Nesmíme hledět jen na zisky

Posted on 17/03/2020

– využívání technologií k dobrému v roce 2020

Úniky dat a narušení soukromí. Nevědomá předpojatost. Manipulace voleb. Digitální propasti. V technologickém sektoru došlo v posledních několika letech k řadě přešlapů, což vedlo k tomu, že podle novin Financial Times se termínem roku 2018 stal výraz techlash, tedy odpor proti technologiím a technologickým firmám.

Na první pohled se může zdát, že se od té doby nic nezměnilo. Z roku 2020 neuplynul ještě ani týden, a společnost Facebook odmítla požadavek, aby buď ověřovala faktickou správnost politických reklam, nebo omezila možnosti jejich cílení. Když se vrátíme do roku 2019, generální ředitel jisté společnosti byl oklamán programem založeným na umělé inteligenci a v dobré víře převedl více než čtvrt milionu dolarů na účet patřící podvodníkům. V prosinci publikovaná studie odhalila, že softwarové programy pro rozpoznávání obličeje konzistentně vykazují menší přesnost při rozpoznávání tváří Afroameričanů a Asiatů než v případě bělochů.

Přesto se v technologickém odvětví najdou zastánci myšlenky, kterou Debra Ruh, autorka globálních strategií inkluze, vyjádřila slovy „nesmíme hledět jen na zisky“. Z jejího pohledu jsou „technologie účinným nástrojem pro zrovnoprávnění lidí. Pokud ale technologie a komunikace nejsou dostupné nebo navržené s ohledem na inkluzi, digitální propast se rozšiřuje a společnost o hodně přichází.“

Jako výkonná ředitelka poradenské společnosti napomáhající globálním značkám dosáhnout větší inkluze se Debra Ruh zaměřuje na odstraňování překážek v komunitách, které byly v minulosti často znevýhodňovány, například mezi osobami se zdravotním postižením. Její argumenty se ale vztahují na celé společenské spektrum a jsou v souladu s tím, co řekl generální ředitel společnosti VMware Pat Gelsinger: „Věřím, že během příštího desetiletí budeme mít příležitost podporovat pozitivní změny v širokém měřítku jako jednotlivci, ale také tak, že budeme spolupracovat jako globální komunita.“

Pat Gelsinger i Debra Ruh mluví o používání technologií ve prospěch dobra. Jde o to, že technologie, jak říká Xavier Gomez, spoluzakladatel a provozní ředitel firmy INVYO zaměřené na strojové učení, „mohou naši společnost proměnit v nejlepším zájmu všech. Pro společnosti jako VMware má nejvyšší prioritu dopad jejich jednání na společnost a životní prostředí, a stávají se tak globálním příkladem toho, jak by naše budoucnost měla vypadat.“

Nejde jen o to, zaujmout poutavými titulky. Podle doktorky Sally Eavesové, profesorky v oboru pokročilých technologií a strategické poradkyně pro digitální transformaci, „je rozvíjení technologií ve prospěch dobra globální nutností, která musí být pevnou součástí hodnot a kultury a také návrhu, vývoje i používání technologií. Společnost VMware v tomto ohledu i nadále prokazuje svou vůdčí úlohu. Dosáhla již uhlíkové neutrality a představuje tak vzor udržitelného a škálovatelného jednání.“

Jak toho tedy dosáhnout? V prvé řadě je nutné si uvědomit, že technologie jsou ze své podstaty neutrální a „že záleží na tom, jak jsou používány,“ říká Danielle Guzman. „Když se podíváme na obrovský záběr moderních technologií, od umělé inteligence po automatizaci, vidíme obrovský potenciál pro konání dobra.“

Je také nutné si uvědomit, jaký dopad by technologie mohly mít, pokud bychom je ponechali bez kontroly. Nástup technologií, jako je umělá inteligence, strojové učení a automatizace, přináší kromě potenciálu ke zlepšování také významné etické problémy. „Umělá inteligence nabízí extrémně výkonné schopnosti a má potenciál stát se pozitivním, progresivním nástrojem, který pomůže vytvořit zdravou a udržitelnou budoucnost,“ vysvětluje Ronald van Loon, odborník na datové vědy. „Etika a zodpovědné používání umělé inteligence se ale musejí stát pilíři technologického vývoje dnes, a především v budoucnu. Naší povinností jako společností, dodavatelů technologií, odborníků, datových vědců a firemních lídrů je pracovat na dosažení tohoto sjednocujícího cíle a prosazovat roli etiky a zodpovědného používání umělé inteligence při budování udržitelnějšího světa. Závazek společnosti VMware snížit dopady svého řešení Blockchain na životní prostředí je přesvědčivým příkladem, jak to může v praxi fungovat.“

Využívání technologií ve prospěch dobra vyžaduje ode všech zúčastněných, ať se jedná o jednotlivce, státy, nebo korporace, cílevědomou snahu jednat zodpovědně. Jak říká doktorka Eavesová, „je zapotřebí… zohledňovat kontext. Snaha využívat technologie ve prospěch dobra musí být přizpůsobená jednotlivcům a organizacím, ale vývoj musí současně zahrnovat všechny zainteresované strany.“

Poradce pro digitální transformaci Antonio Grasso rozhodně nepochybuje o hodnotě, kterou nám technologie poskytují: „Žijeme ve fascinující době, kdy nám technologie umožňují stát se lepší lidskou bytostí, více uvědomělým a zodpovědným člověkem. Technologie podporují tento pokrok a umožňují nám utvářet budoucnost prostřednictvím inovací. Nyní se musíme zaměřit na to, aby tyto inovace byly udržitelné.“

Joe Baguley, viceprezident a technologický ředitel společnosti VMware v oblasti EMEA, se domnívá, že odpovědí je samoregulace. Ve svém článku na webu Data Economy uvádí, že „úspěch podnikání nelze už posuzovat jen na základě růstu a ziskovosti – je nutné měřit a řídit také související dopad na společnost a životní prostředí. Odvětví musí převzít odpovědnost… To znamená, že firmy využívající chytré technologie musí začít uplatňovat dobré řízení a dát si věci do pořádku.“

Joe Baguley je toho názoru, že odvětví musí „jinak myslet, jinak jednat a jinak komunikovat“. Když se to stane, budou potenciální výsledky nedozírné. Spiros Margaris, investor a zakladatel společnosti Margaris Ventures, říká: „Musíme se maximálně soustředit na to, abychom podporovali technologické inovace a nepouštěli přitom ze zřetele koncepci „využívání technologií ve prospěch dobra“. Je v zájmu nás všech zajistit, aby technologie přinesly lidstvu lepší budoucnost.“


Category: Business, Virtualization

Tags: , , ,

Related Articles

Posted on 28/02/2018 by marcoa

Cesta k digitálnímu pracovnímu prostředí

O digitálním pracovním prostředí ve VMware hovoříme už roky. Ale pokud pozvete do jedné místnosti 10 lidí a zeptáte se jich, co to digitální pracovní prostředí je a jak ho dosáhnout, získáte nejméně 25 velmi zajímavých a velmi odlišných odpovědí. Může mít totiž mnoho podob – včetně samoobslužného přístupu, katalogu aplikací nebo „virtuálního pracovního prostoru“, […]

1 minute read
Posted on 02/10/2019 by vmwareczechrepublic

Co je to Kubernetes?

V době stoupající složitosti technologií je schopnost zavádět nové aplikace a služby pro zákazníky rychle a v patřičném rozsahu přesně to, co firmy potřebují.

2 minute read
Posted on 14/12/2017 by blogsadmin

Virtuální datová úložiště jako základ úspěchu v digitálně definovaném světě

Podniková datová úložiště byla mnohými po dlouhou dobu považována za nezbytnost, spíše než za něco, co může pomoci zvýšit konkurenceschopnost. V posledních letech však můžeme pozorovat v jejich vnímání posun. Ti, kdo neinvestují do datových úložišť správným způsobem nebo nemodernizují svá datová centra, riskují zaostávání za konkurencí v dlouhodobém horizontu, protože jejich rivalové budou lépe vybaveni a připraveni […]

4 minute read

Comments

No comments yet

Add a comment

Your email address will not be published.

This site uses cookies to improve the user experience. By using this site you agree to the privacy policy