Globální dopad společnosti VMware

Zveřejněno 06/08/2019 by vmwareczechrepublic

Společnost VMware spatřuje svoji úlohu ve společnosti jako pozitivní sílu. Usilujeme o „reálné činy“ vycházející z našeho globálního závazku podporovat obnovitelné zdroje energie, které spočívají zejména v tom, že naše technologie snižují spotřebu energie a redukují uhlíkovou stopu IT. Snažíme se vracet životnímu prostředí, společnosti a globální ekonomice více, než si od nich bereme a přispívat tak k lepší budoucnosti. Loni nás časopis Forbes a JUST Capital zařadily mezi 10 správně jednajících firem v USA, kdy se z 890 hodnocených společností VMware umístil na 7. místě. Takového ocenění si velmi vážíme, ale máme pocit, že stojíme teprve na začátku naší cesty ovlivňování světa k lepšímu. V roce 2015 jsme představili vizi VMware 2020, která popisuje naší snahu o prospěšné inovace ve třech dimenzích:

 1. Naše produkty:Vytváříme inovativní technologie, které pro naše zákazníky a partnery představují čistý pozitivní přínos.
 2. Naši lidé:Budujeme rozmanité a ke všem přívětivé prostředí, které obohacuje život v práci, doma i v komunitě a povzbuzujeme naše zaměstnance, aby dávali více než dostávají.
 3. Naše planeta:Vynakládat větší úsilí než by byl náš přiměřený podíl je základem ekologické udržitelnosti v naší globální obchodní praxi a provozu.

 

NAŠE PRODUKTY:

 • Naše virtualizační technologie zásadním způsobem zvyšují efektivitu IT infrastruktury a pomáhají zákazníkům inteligentnějším způsobem užívat méně hardwaru. Datová centra produkují dvě procenta světových emisí skleníkových plynů. Naše technologie přispěly k tomu, že zákazníci nevypustili do ovzduší 540 milionů tun oxidu uhličitého[1] – což odpovídá roční spotřebě elektrické energie 68 % amerických domácností. Mimo jiné díky tomu jsme se umístili na 17. místě žebříčku Fortune 2018 Change the World.
 • Naším cílem je dále snižovat uhlíkovou náročnost IT, včetně zavedení ukazatele „uhlíkové náročnosti růstu“ (CCoG), který měří množství emisí oxidu uhličitého nutných k udržení tempa růstu podniku. Smyslem je pomoci přeorientovat IT strategie tak, aby růst a uhlíková stopa nebyly propojené veličiny.
 • Prostřednictvím spolupráce s nadací Taproot Foundation společnost VMware podporuje zavádění udržitelných, škálovatelných IT řešení, která naplňují potřeby neziskových organizací z celého světa. Společnými silami můžeme pomáhat neziskovým organizacím s jejich digitální transformací.
 • Snažíme se zohledňovat udržitelnost u všech produktů, které uvádíme na trh. Zaměřujeme se na řešení, která zákazníkům pomáhají mít pozitivní vliv na životní prostředí a společnost, například projekt Cows in the Cloud, kde zemědělci a veterináři mohou sdílet nejlepší postupy, projekt Cloud to the Drought, který pomáhá občanům a podnikům naplňovat vládní cíle snižování spotřeby vody, nebo aplikace Medic Mobile, které sledují výskyt chorob, zaznamenávají těhotenství a zprostředkovávají komunikaci mezi odlehlými venkovskými oblastmi a většími zdravotnickými zařízeními.
 • Věříme, že technologický průmysl může významným způsobem přispět k naplňování cílů trvale udržitelného rozvoje OSN do roku 2030, zejména cíle č. 9: Podniky, inovace a infrastruktura. Aktivně se účastníme této důležité debaty o budování inkluzivní digitální infrastruktury, protože naší ambicí je vytvořit infrastrukturu pro nový svět – svět čistější, zdravější, udržitelnější a lepší pro všechny.

 

NAŠI LIDÉ:

 • Naši zaměstnanci sami definovali hodnoty, které označujeme zkratkou EPIC2 a které tvoří základ naší firemní kultury: výkon, zápal, integrita, zákazníci a komunita.
 • Uznáváme a oceňujeme odlišnosti mezi lidmi. VMinclusion je naše iniciativa zaměřená na vytváření rozmanitějšího prostředí otevřenějšího inkluzi. Domníváme se, že inkluze může fungovat pouze tehdy, když je nedílnou součástí firemní kultury – od chování zaměstnanců na všech úrovních po firemní politiky, které prosazujeme. Abychom toho dosáhli, stavíme rozmanitost a inkluzi na přední místo, kdy realizujeme iniciativy založené na výzkumu, které propojují obchodní strategii s poznatky vzešlými z analýzy dat.
  • Dar 15 milionů dolarů pro Inovační laboratoř VMware při Stanfordově univerzitě na podporu žen v managementu, která zkoumá bariéry uplatnění žen na vyšších pozicích, navrhuje a vyhodnocuje možná opatření a funguje jako centrum pro zavádění prokazatelně efektivních řešení zaměřených na podporu většího zastoupení žen ve vedení podniků. Tato investice staví na dlouhodobém partnerství se Stanfordovou univerzitou při ověřování a rozvoji a podpoře manažerských dovedností zaměstnanců společnosti VMware (v rámci našeho programu Hlas a vliv) a studentek vědeckých, technických a matematických oborů (program Seeds of Change).
  • Ve spolupráci s indickou organizací Women Who Code se společnost VMware zavázala vyškolit 15 000 žen v různých technických oborech a nabídnout ženám s předchozími zkušenostmi v IT možnost zvýšení kvalifikace v oblasti digitálních technologií. Projekt Taara pomáhá indickým ženám v návratu do práce po mateřské.
 • Nadace VMware je platforma, která našim zaměstnancům umožňuje, aby byli aktivními, angažovanými občany v naší globální komunitě. Občanská filantropie je naše unikátní dárcovská filozofie. Každý zaměstnanec může rozhodovat o tom, kde a jak pomůžeme. Individuální aktivita je důležitá a přispívá k našemu celkovému vlivu.

 

NAŠE PLANETA:

 • V roce 2018 jsme oznámili, že jsme o dva roky dříve oproti našemu plánu získali mezinárodní certifikát uhlíkové neutrality CarbonNeutral®.
 • Odolnost proti výpadkům považujeme za nerozlučně spjatou s trvalou udržitelností. V naší centrále proto ve spolupráci s městem Palo Alto zavádíme první mikrosíť napojenou na obnovitelné zdroje, která bude sloužit jako inovační laboratoř pro technologie elektrorozvodných mikrosítí. V roce 2017 bylo přes 36,7 milionu lidí v USA postiženo více než 3 500 výpadky elektrické sítě. Ohroženy při tom byly tisíce životů a ekonomické ztráty dosáhly miliard dolarů. Elektrická rozvodná síť je rovněž významným zdrojem emisí oxidu uhličitého, vzhledem k tomu, že téměř dvě třetiny energie pochází ze spalování fosilních paliv, jako je uhlí, zemní plyn nebo ropa. Komunitní mikrosítě využívající obnovitelné zdroje energie mění tradiční způsob zásobování elektřinou. Komunity díky nim mohou přejit z centrálního modelu na nezávislé, čisté a proti výpadkům odolné místní systémy.
 • Do roku 2020 chceme plně přejít na obnovitelné energie. Zapojujeme se i do koalic zaměřených na využití energie z obnovitelných zdrojů, například RE100, globálního sdružení podniků usilujících o 100% přechod na energii z obnovitelných zdrojů, nebo iniciativy Budoucnost napájení internetu, kterou nezisková organizace BSR podporuje přechod datových a kolokačních center na obnovitelné zdroje.
 • Prosazujeme ekologicky šetrné pracovní prostředí a v současné době sídlí 12 našich poboček v budovách s certifikátem LEED, včetně dvou kategorie LEED® Platinum – jedné v indickém Bangalore a jedné v našem datovém centru ve státě Washington. Všechna naše pracoviště v USA využívají zelenou energii.
 • V roce 2018 jsme společně s 21 dalšími firmami založili alianci Step Up Declaration, která usiluje o využití čtvrté průmyslové revoluce k omezení emisí skleníkových plynů ve všech odvětvích a dosažení bodu zvratu ve vývoji klimatu do roku 2020. Aliance ve své deklaraci prohlašuje: „Musíme přijmout odpovědnost každý sám za sebe a vůči sobě navzájem a utkat se s největší výzvou, jaké kdy svět čelil.“

[1] Studie IDC – Virtualizace infrastruktury výrazně pomáhá omezovat uhlíkovou stopu při ekonomickém růstu


Kategorie: Novinky a hlavní zprávy

Tagy: , , ,

Související články

Komentáře

Zatím žádné komentáře

Add a comment

Your email address will not be published.

This site uses cookies to improve the user experience. By using this site you agree to the privacy policy