About VMware Bulgaria

VMware България участва в проект на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“

ВиЕмУеър България ЕООД сключи договор за безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект BG05M9OP001-1.057-0312 „Умения на бъдещето“ чрез специфични обучения за иновативни продукти и решения“. Проектът ще се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Общата цел на проектното предложение е да бъде осигурена възможност за повишаване на професионалните компетенции на служителите, неактивни млади лица и осигуряване на достъп до заетост за последните, като едновременно се ще създадат условия за професионално развитие.

Специфичните цели, които ще бъдат постигнати чрез предвидените дейности в проекта и ще допринесат за постигане на общата цел, са:

  • Повишаване на квалификацията на служителите, което ще насърчи професионалната им ангажираност и ще доведе до създаване на умения за „учене през целия живот“ чрез специфични обучения;
  • Устойчиво интегриране на пазара на труда на млади хора, в частност неактивните лица (студенти редовна форма на обучение), чрез включването им в специфични обучения за придобиване на нови знания и практически “умения на бъдещето” и последващо включване в заетост;
  • Създаване и поддържане на качествена трудова заетост, устойчива работна среда основана на знанието, водеща до висока производителност на труда и конкурентоспособност.

Обща информация
Проект: BG05M9OP001-1.057-0312 „Умения на бъдещето“ чрез специфични обучения за иновативни продукти и решения“ 

Обща стойност на проект: 335 652 лв.

Европейско съфинансиране: 142 652,10 лв. (85%)

Национално съфинансиране: 25 173,90 лв. (15%)

Съфинансиране от бенефициента: 167 826 лв.

Начало на проекта: 5 юни 2020 г.

Край на проекта: 5 декември 2021 г.

Срок за изпълнение: 18 месеца